​​Sin título

 

La Fundació

El 8 de desembre de 1868 es funda la Sociedad Minera Olesanesa, en forma de societat privada civil, amb l’objectiu principal d’abastir d’aigua corrent i de qualitat sanitària a les llars del municipi d’Olesa de Montserrat.

 

 

“En la villa de Olesa de Montserrat, y a día 8 de diciembre de 1868, reunidos en la Casa Consistorial varios amigos previo el competente permiso de la autoridad para constituir una sociedad que, bajo la denominación de Sociedad Minera Olesanesa, tenga por objeto la explotación de una mina de aguas potables. Se ha procedido al examen de los reglamentos o bases que han de regir a dicha sociedad cuyo reglamento después de disentido minuciosamente se ha aprobado por unanimidad acordando se eleve el mismo a escritura pública, la cual deberán firmar todos los socios inscritos en la misma. Seguidamente se ha procedido al nombramiento de la junta directiva, la cual ha recaído en las personas siguientes”.

 

D’aquesta manera s’escrivia l’acta fundacional de la societat que firmarien Pablo Milà, Joan Puig Llagostera, José Moné, Benito Margarit, Eusebi Roca, Julio Lluís i Joaquim Cortada.

 

L’entitat es va regir pels acords de l’acta i pel corresponent Reglament aprovat el 24 de març de 1869, posteriorment modificat per la Junta General de Socis, celebrada el dia 24 de gener de 1965, i elevat a escriptura pública sota la fe del notari José Maria de Porcioles y Colomer, el dia 5 de març de 1965.

 

Objectius i primeres accions

 

Des dels seus inicis, la societat es va mantenir al marge de qualsevol lligam institucional, empresarial o polític, i amb total independència va començar la seva activitat a la segona meitat del segle XIX. De fet, la personalitat d’aquesta entitat, entre una comunitat de copropietaris i una societat privada civil i amb autonomia pròpia, va representar un model força peculiar d’associació que es va mantenir al llarg de la seva trajectòria malgrat els múltiples esdeveniments que el país va viure.

 

La Comunitat iniciava doncs la seva activitat a la vila d’Olesa de Montserrat, aleshores de la comarca del Vallès Occidental i avui de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant l’explotació d’una mina d’aigua potable que, passant pel torrent de les Valls i de la Creu de Beca, algunes finques de propietat privada i el torrent de “Can Llimona”, acabava en el torrent des del qual l’aigua seria conduïda fins a un primer dipòsit general que la pròpia Comunitat va construir l’any 1872. Hi va sumar un posterior dipòsit, l’any 1902, a una alçada superior i de més capacitat al lloc conegut com les Planes, avui al carrer de Conflent.

 

La principal preocupació dels fundadors era la qualitat de l’aigua que arribava a les llars provinent dels pous en èpoques de sequera, font de malalties per als olesans. Per tant, l’abastiment d’aigua amb garanties de salubritat va ser des del primer dia l’objectiu de la societat.

 

L’entitat, des dels seus inicis, va realitzar inversions per encarar l’objecte social mitjançant les aportacions fetes pels socis i concretades en forma de ‘títols’, que emparaven la seva copropietat, alhora que garantien el subministrament d’un cabdal d’aigua potable d’un quart o un octau de ploma en benefici d’alguna finca concreta propietat del soci.

 

Al llarg de la seva història, la societat va viure èpoques molt importants per Catalunya i per Olesa. En aquest sentit, la Comunitat Minera Olesana ha estat sempre una entitat transformadora de la vila i el seu entorn, i ha donat suport a la vila en els molts canvis que ha patit al llarg del prop de segle i mig des de la seva fundació. Olesa ha viscut amb el pas dels anys un creixement demogràfic i urbanístic molt important, un fet que ha obligat a la Comunitat Minera Olesana a multiplicar les seves forces per mantenir l’abastiment a tota la població, així com una qualitat òptima de l’aigua.

 

A més, amb el pas de les dècades la Comunitat també ha estat una entitat innovadora, utilitzant les principals millores tecnològiques de cada època per mantenir la qualitat del seu servei a tots els olesans.

 

La transformació en cooperativa

 

Els canvis de circumstàncies esdevinguts en la societat de finals del segle XX, com pot ser el canvi sobre la titularitat de l’aigua resultant de la Llei de règim local del 3 d’abril de 1985, van provocar l' adaptació de l’estructura jurídica, societària i administrativa de l’entitat, per donar lloc a la constitució d’una societat cooperativa, denominada Comunitat Minera Olesana S.C.C.L.

 

El canvi va esdevenir oficial en l’Assemblea General Constituent celebrada el dia 8 de desembre de 1992 al Nou Teatre de La Passió d’Olesa, de la qual es va formalitzar escriptura pública el dia 18 de març de 1993.

 

La constitució de la Cooperativa es va promoure amb la plena voluntat societària de donar continuïtat a l’entitat fundada l’any 1868. La seva constitució formal va ser promoguda per 122 socis i l’escriptura de la constitució va ser autoritzada per la notaria d’ Olesa Sra. Mª Ángeles Vidal Davydoff. El primer Consell Rector de la 'Cooperativa de l'Aigua' el van formar: com a President, Joan Arévalo i Vilà; com a sotspresident, Eloi Garcia Pardo; com a secretari, Miquel Vilamajor Santiesteban; com a tresorer, Enric Almirall Clua; i com a vocals, Rafael Ballesteros Canela i Manuel Salas García. Acte seguit es van integrar i incorporar a la Cooperativa la totalitat dels socis de la primitiva Comunitat Minera Olesana. Van quedar convalidats el títols que tots plegats tenien i que eren representatius del seu capital social.

 

Mitjançant una acta notarial autoritzada pel notari d’Olesa de Montserrat, Leopoldo García Oquendo, el dia 10 de novembre de 2004, es va constatar la notorietat del fet que la Comunitat Minera Olesana Societat Cooperativa Catalana és la continuadora de la personalitat jurídica de la Societat Civil denominada Societat Minera Olesanesa, Comunitat Minera Olesanesa i Comunitat Minera Olesana.

 

La Comunitat Minera Olesana S.C.C.L. va ser inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya el dia 5 d’abril de 1993, en el full BN 5610, i es regeix pels Estatuts socials aprovats, que han estat objecte d’algunes modificacions i adaptacions, com és el cas de l’adaptació a la Llei de cooperatives 18/2002 de la Generalitat de Catalunya.

 

 

La Comunitat Mintera Olesana al segle XXI

 

Durant els darrers anys, la Comunitat Minera Olesana ha mantingut la seva condició d’entitat dinàmica i transformadora que va tenir ja des de la seva fundació. En aquest sentit, les noves necessitats i les possibilitats tecnològiques del segle actual permeten avançar en l’objectiu principal de la cooperativa, garantint cada cop una aigua de més qualitat i uns processos més eficaços i sostenibles.

 

L’any 2012 l’entitat inicia l’elaboració del projecte ‘Olesa, Aigua del segle XXI’ per aprofitar tots els recursos locals i disposar d’un servei el més sostenible possible atesos els efectes negatius que pateix i patirà el medi ambient producte del canvi climàtic. Aquesta decisió va permetre obtenir una concessió per abastir tot el municipi sense necessitat de cap servei extern.

 

L’any 2014 es van realitzar inversions importants per la substitució de les xarxes d’aigua de molts carrers, sobretot del Nucli Antic, arranjats prèviament per l’Ajuntament l’Olesa. A més, també es van fer obres per recuperar fonts i dotar d’aigua procedent de la mina diversos horts socials del poble.

 

El mateix any, en l’àmbit cultural, la Comunitat Minera Olesana va publicar dos volums dedicats a l’aigua com a patrimoni d’Olesa per tal de donar fe de la vinculació dels olesans i olesanes amb l’aigua.

 

Dins la història de la Comunitat Minera Olesana no es pot deixar de parlar de les moltíssimes persones que n’han format part. Gràcies a la seva dedicació, generositat i capacitat d’innovació en èpoques històriques moltes vegades complicades, l’entitat s’ha pogut transformar en cada moment i millorar el seu servei als olesans i olesanes.


Més informació aquí

 

 

 

 

 

 

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.