​​

MEMÒRIA 2019 - PRESENTACIÓ DE L'ASSEMBLEA

 

 

Enguany celebrem l'Assemblea General Ordinària d'una manera diferent. La covid-19 ha trastocat tota l’agenda social econòmica i política del país. La pandèmia ha estat devastadora per la salut de les persones d’arreu del món i ha provocat una aturada de l’activitat econòmica que ha agreujat la desigualtat social i la pobresa de la societat. La covid-19 ha incrementat la vulnerabilitat  de moltes famílies i l’augment de l’exclusió social.

La covid-19 ha provocat una emergència conjuntural, però la veritable emergència estructural és el canvi climàtic. No es tracta només d'esperar que de l’aixeta en surti aigua per beure, dutxar-nos o cuinar. L’aigua, com a primeríssim recurs fonamental, depèn del sistema climàtic de la Terra. La indústria, les metròpolis i tots plegats hauríem de contaminar menys i recuperar més.

Tot està pendent de l’evolució de la pandèmia i l’eventual èxit de les vacunes. No es veu encara la llum al final del túnel. La crisi sanitària pot durar força temps, però les conseqüències econòmiques i socials duraran més i condicionaran les previsions del futur social i econòmic que ens espera a tots. La capacitat de resistència de les famílies i de molts negocis estan al límit. De fet, un percentatge d’aquests últims poden tancar definitivament els mesos vinents. Molts milers de persones ja estan a l’atur o estan a punt de caure-hi.

Qualsevol de nosaltres podrem comprovar-ho i viure-ho en carn pròpia. Els governants poden explicar-nos la magnitud del desastre econòmic i social, però la realitat és que estem davant d’una crisi que farà que no tornem a la “normalitat” ni que recuperem el que crèiem que era normal. La realitat serà una altra. És urgent iniciar un pla per reactivar l’economia orientada a  la recuperació social. Hem d’exigir una governança que faci possible una societat que no s'endeuti de forma insostenible com tenim ara.

Els tres mesos que hem estat confinats per la covid-19, el consell rector, els empleats i l'equip de professionals que tenim cura de garantir el subministrament d’aigua al municipi hem actuat de forma adequada, seguint sempre totes les pautes sanitàries per assegurar la salut i el normal abastament integral d’aigua potable.

La Comunitat Minera Olesana ha demostrat al llarg de la seva història la capacitat de sobreposar-se a les dificultats i de tirar sempre endavant. Aquesta crisi demana una forta dosi de responsabilitat col·lectiva, de confiança i d’autoestima.

El servei públic que tenim concessionat i que gestionem de forma cooperativa i corresponsable, amb una governança eficaç i eficient, ha de fer possible conjuntament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament d'Olesa que les famílies vulnerables no els falti el subministrament d’aigua potable.

Catalunya ha de constituir un pacte polític estratègic social i econòmic per avançar i ha  de promoure un canvi important a les administracions i les empreses. Tot amb l’objectiu de fer possible la combinació dels valors corporatius amb els valors socials, per aconseguir créixer econòmicament els anys vinents prioritzant el bé comú.   

A l'hora de gestionar els serveis públics essencials per a la ciutadania, el cooperativisme és una economia de present i de futur. La Comunitat Minera Olesana n’és un exemple minoritari, però de cap manera insignificant. L’autogestió del servei d’aigua millora les condicions socioeconòmiques de tots els olesans i olesanes. Els ciutadans esdevenen persones actives i subjectes transformadors. Som un aparador per mostrar als ulls de tothom que ho vulgui veure que és possible fer una economia eficaç, democràtica, solidària i sostenible proporcionant un servei de subministrament d'aigua de qualitata un preu econòmic i social just.

L’economia social i solidària està per resoldre les necessitats de milions de persones al món. Ho fa democratitzant la societat tot promovent nous sistemes econòmics més justos i més sostenibles.

Des de la CMO voldríem que aquesta experiència local es consolidés i arrelés a altres ajuntaments del país. També recordem que qualsevol política pública local s’ha de basar en la participació de la ciutadania. Entenem que l’Ajuntament ha d’aplicar el principi de subsidiarietat, acompanyant, promovent i ajudant les iniciatives d’economia social i solidària, però no amb l’objectiu de substituir-les ni de dirigir-les.

 

Joan Arévalo i Vilà

President de la Comunitat Minera Olesana

 

MEMÒRIA 2018 - ESCRIT CONSELL RECTOR

 

Un any més és per mi una satisfacció presentar, en nom del Consell Rector  de la Comunitat Minera Olesana SCCL  els Comptes Anuals i l’Informe de  Gestió del exercici  corresponent al 2018, any de l’ Aniversari dels 150 any de la Fundació de la “Sociedad Minera Olesanesa” i dels 25 anys de la transformació en una empresa cooperativa de consumidors i usuaris. Dues efemèrides que son  molt importants pel futur de l’autogestió  de l’abastament integral del servei d’aigua al municipi.

 

L’any 2018, ha sigut  també un any de  l’execució per part de l’Ajuntament de moltes obres  a la via publica. S’ha portat a terme el cobriment i urbanització de la Riera de Can Carreras, això ha fet que la CMO hagi renovat més de mil metres lineals de canonades, a part de les reposicions que es fan d’acord la Pla Director d’abastament.

 

L’any 2018,  també serà recordat com un any generós amb pluges. En aquest marc  s’han registrat menys consums en el subministrament, en l’ús agrícola i el públic. Un any més el volum de metres cúbics facturats del  tipus industrial i comercial ha minvat, en  el últims vuit anys s’han  deixat de facturar  169 mil metres cúbics menys.

Constatat  aquest fet,   podrem dir que l’activitat Industrial  i Comercial  han  disminuït   significativament ens aquest últims  anys  a Olesa  . El  poble  no creix i ens estem consolidant   en una ciutat dormitori. Els polígons Industrials no disposen d’energia elèctrica,   son zones urbanitzades, estèrils   per l’ implantació  de   noves industries.   Els  comerços  de la vila, cada any ni ha menys. Son  moltes les  baixes en aquest sector.

Tot això  fa  que el subministrament de l’aigua  estigui estancat  a la baixa. En el anàlisis  corresponents al exercici 2018, es posa de manifest que es l’any que menys metres cúbits s’han facturat en una sèrie dels últims  deu anys. La  Cooperativa ha de tenir  en compte  aquesta realitat  En aquest escenari, l’estratègia   que hem de desenvolupar, en els propers anys, , s’ha de centrar  en millorar la productivitat, l’eficiència i l’estalvi, sobre tot l’energètic. El  projecte “ Olesa, Aigua Segle XXI”  s’ha d’anar  desenvolupant, aquest 2019, ja es posarà  en servei l’aprofitament   de l’aigua del pou de Santa Oliva. Aquesta acció farà estalvia unes tres hores de bombeig  de l’ETAP, 500/600 kW/h al dia.( > de 200 mil kW/h any)

 

Resultats d’ Explotació:  El  resultat negatiu esta ocasionat per  la disminució del consum en 34.490 m3, menys dels pressupostats, deixant  d’ ingressar 39 mil €. L’import de la xifra de negoci ha estat  de 1.633.085 € ( sense el cànon ACA), 38.589  € més que l’any 2017. Las despeses d’ Explotació ha estat  1.342.675 €; 60.461 €. més que el 2017. Les d’Amortitzacions aplicades han  estat de 415.344 €; 18,770 € més que el 2017. La partida d’averies i reposicions s’ha incrementat  en 20.720 €  degut  el nombre d’obres que  es porten a terme, de manera global a la via pública .

 

Balanç de situació: El Patrimoni Net s’ha incrementat en 126.061 €, ( falta aplicar el resultat negatiu de l’exercici 2018)  El Passiu  No Corrent a disminuït en 37.503 € ; El Passiu Corrent  a augmentat en 44.209 €. L’Actiu Corrent es de 749.172 €;  116.314 € menys que el 2017; La disponibilitat de tresoreria ha estat  de 104.418 € ; 159 151, menys que el 2017. L’Actiu Total, ha augmentat  en 42.094 €. Respecte al 2017. Les Inversions han estat de 472.415 €, aplicades prioritàriament  a la xarxa  per millorar el rendiment i a la millora de la qualitat, amb la reposició de dos filtres a l’ETAP. Les inversions han estat finançades en Fons Propis. El resultat financer ha estat de  menys  4.187 €/anual.  El descompte de pagament el comptat ha sigut de 11.421 €.        

 

Balanç Social: La Comunitat ha destinat al Fons Socials 9.000 €.  Que s’ha destinat a l’ajuda  de les entitats locals i ONG  que tenen per objectiu l’ajuda  humanitària  i prevenció de l’exclusió social. En   el pressupost de FEPC que es presenta en aquesta Assemblea, es detalla la distribució i aplicació d’aquest fons i la previsió per 2019. També s’ha col·laborat  amb les  Entitats: cíviques , culturals i esportives del poble, aquesta continuada col·laboració, al llarg dels anys,   fa que el teixit  associatiu  d’Olesa  i la Comunitat és creïn llassos d’amistat col·laboració  que beneficia a la  majoria del socis i sòcies.  Aquestes accions conformen els retorns socials  cooperatius, entre altres accions que s’emprenen. En aquest exercici s’ha  rebut una subvenció pel projecte presentat a l’Ateneu Coop. del Baix Llobregat de 23.000 €,  per la difusió del cooperativisme i el cicle de l’aigua als  alumnes de l’IES : Blanxart i Creu de Saba. El Projecte “aigua.coop” presentat  a per rebre les ajudes des Fons Socials Europeus  a traves de  CEPES, s’ha confirmat la que ha sigut aprovat la liquidació pel proper exercici  2019 de 20.428 €.

 

Participació CLADE: Observatori de l’Economia Social Segle XXI (OES21): Al llarg del 2018 s’ha donat forma al projecte de l’Observatori de l’Economia Social Segle XXI, promogut per la Fundació Blanquerna i Clade Grup Empresarial de l’Economia Social. L’Observatori de l’Economia Social neix amb la missió de generar coneixement sobre l’economia social i millorar-ne el seu posicionament. Amb aquest propòsit, els seus treballs de recerca tindran per objectiu aprofundir en la rellevància del model de l’economia social davant dels reptes que planteja l’evolució de l’economia i de la societat.

 

RENOVACIÓ ÒRGANS SOCIALS

 

A l’ Assemblea Extraordinària del  2 de febrer, es va renova  el Consell Rector en cinc noves incorporacions i un repetidor. Un nou Interventor de comptes i    el Comitè  de Recursos, amb cinc nous membres.  També va queda constituït  el Consell de Consumidors. Tots els Òrgans Socials  de la  Cooperativa  estan coberts, amb els socis i sòcies que voluntàriament i amb responsabilitat  personal, han  decidit  posar el servei del bé comú  el seu saber i coneixements,   per la millorar    la governança  de la Cooperativa.

 

Gràcies a tots i a totes.

 

Reconeixements  i agraïments:

 

La responsabilitat de la gestió  que assumim  els socis que  formen  el Consell Rector, no seria possible  si no comptéssim amb la col·laboració i  dedicació  de totes les persones que estan vinculades professionalment a la Cooperativa. La seva  dedicació i  a l’elevat  grau de competència, indispensables per donar una servei  atent i eficient. També fem extensible a quest reconeixement  a les empreses que col·laboren i participen  en el manteniment del servei dia a dia.  Totes  aquestes aptituds  el Consell Rector les valorem  i també  procurem promoure-les.  Felicitats a tots i a totes .

 

En aquest exercici s’han celebrat el 150è Aniversari de la fundació de “Sociedad Minera Olesanesa”. Volem agrair la col·laboració i participació  que hem tingut de l’Ajuntament, Federació de Cooperatives, Associacions de l’abastament  d’aigua, entitat públiques i  locals, i de tots i totes els socis de la cooperativa. La col·laboració i participació  ha sigut el que ha fet possible l’èxit de tots els Actes que s’han celebrat.  Gràcies, moltes gràcies.

 

Felicitem-nos tots els olesans i olesanes de formar part de la COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL., una entitat que  autogestiona  el servei integral de l’abastament d’aigua.

 

Agraït per la vostre confiança.

 

Pel Consell Rector,

 

Joan Arévalo i Vilà

President

 

 

MEMÒRIA 2017. ESCRIT CONSELL RECTOR

Gestió i resultats d’explotació

Els resultats econòmics que presentem donen el punt d’equilibri entre les despeses i els ingressos. Aquest és l’objectiu que preveuen els pressupostos.


El Compte de Resultats dona un benefici, abans d’impostos, de 1.687,16 €. Les diferents partides de despeses han estat: 2.150.654,93 €. + el resultat negatiu financer : 3.710,83€


L’ import de la xifra de negoci ha estat de 2.524.940,01 € + el resultat positiu financer: 1.238,52 €.


La xifra de les Amortitzacions aplicades aquest exercici han sigut de 370.126,39 €. L’augment respecte l’exercici passat ha sigut de 31,920,62 €.


Els ingressos han tingut un augment de 72.753,63 € i les despeses de 41.589,61 €.


L’ import de les Inversions de l’exercici 2016 ha estat de 345.725 €. L’any 2015 varen ser de 635.698 €. En dos anys portem invertits 981.423 €. Les inversions més importants s’han destinat a la millora de les infraestructures, substituint canonades de FC.per PE , per millorar l’eficiència de la xarxa i també millorar el tractament d’aigua per assegurar-ne la qualitat.


Les aportacions obligatòries fetes pels socis en aquest exercici han sigut de 153.912 € . El preu mig de les tarifes ha estat de 0,9199 €/m3 el domèstic , de 1,3976 €/m3 l’industrial, de 0,4130 €/m3 el públic. Uns preus que son un 40% per sota de la mitja de tot Catalunya i un 60% per sota de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Solvència i sostenibilitat financera

 

El Patrimoni Net de l’Entitat ha tingut un augment en aquest exercici de 106.338 €. Les altes de socis han estat 104 i les baixes 70 .
Total Actius : 4.312.517 € ; Patrimoni Net : 4.022.215 € ; Passius corr. /i no corren. : 288.616 €.
La CMO tenim una altíssima capitalització, uns deutes amb tercers mínims malgrat invertir de l’ordre d’uns 400.000€ en la millora de les infraestructures i xarxa.
El resultat social anual és molt elevat, amb un estalvi als socis i sòcies (famílies) de més d’un milió d’euros (comparat les despeses, en aigua, que han de fer els ciutadans dels pobles veïns).

 

Memòria Social

 

Creiem que el valor econòmic-financer no representa la totalitat de la gestió feta ni el valor de la nostra Entitat. És per això que hem de donar compte també de les accions socials que es duen a terme. A l’hora de presentar els Comptes Anuals també es tenen en compte les partides que formen part dels Pressupostos del Fons Socials.


A l’exercici 2016 vam pressupostar 20.521 € als Fons Socials. S’han fet accions i projectes per valor de 17.651 €. Accions fetes amb l’objectiu d’ajudar a les Associacions que lluiten per pal•liar l’exclusió social i la pobresa energètica i altres Entitats cíviques : 7.400 €; Promoció i difusió de Cooperativisme, projecte Aigua.coop: 7.489 € ; participacions amb Entitats i Federacions: 2.761 €.
S’han fet també altres actuacions assenyalades com la inauguració i posada en servei d’una nova font al barri de la Central, la Font de la Rutlla.


El dia 8 de desembre vam commemorar el 148è. aniversari de la fundació de la Comunitat homenatjant als fundadors de la Residència Fundació Privada Santa Oliva per la seva obra assistencial destinada a la gent gran.


El VIè premi Al Servei d’Olesa va ser atorgat a l’Associació Ariadna per la seva tasca social i assistencial, durant 20 anys, a favor de les dones que han patit càncer de mama. També van ser nominats els Socis i Sòcies d’Honor 2016 de la Cooperativa.
Aquests Actes van fer-se dins del tradicional Concert de Nadal, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, celebrat al Casal amb una excel•lent participació de públic.

 

Presentació Nous Estatuts (Adaptació dels Estatuts aprovats el febrer de 2014 a la nova Llei de Cooperatives del 12/2015 de 9 de juliol)

 

Els Òrgans Socials hem cregut necessari adaptar els Estatuts socials amb l’objectiu d’adaptar el marc normatiu als canvis tecnològics, econòmics i socials. La nova Llei configura el marc jurídic cooperatiu català com un règim jurídic flexible amb diferents alternatives empresarials. El Text Refós que presentem a l’ Assemblea ha d’afavorir una millor gestió empresarial dintre d’un règim jurídic modern i una més àmplia cobertura legal.


El Text que presentem a consideració de l’Assemblea ha estat revisat pels serveis jurídics de la Federació (FCCUC).

 

Projecte Societari cooperatiu: Aigua.coop

 

Afavorir el model de gestió sota les bases d’un model cooperatiu a diferents municipis de Catalunya

 

La Comunitat va iniciar l’any 2016 el projecte Aigua.coop. El model de gestió cooperatiu de l’aigua és aplicable a la realitat d’altres municipis que actualment tenen una gestió directa o indirecta per mitjà d’una empresa pública-privada, en règim de concessió. Aquesta plataforma és un punt de contacte que està a disposició dels Ajuntaments i col•lectius socials interessats a que el servei de l’abastament municipal sigui gestionat de forma cooperativa i aplicant l’economia social. Les característiques principals del model de gestió cooperatiu són:

 

  • Gestió publica de l’aigua a través d’una empresa cooperativa, Ajuntament / Cooperativa de consumidors i usuaris (mixta).
  • Gestionar l’aigua com un bé comú, no com una mercaderia.
  • L’objectiu ha de tenir una vocació 100% social, sota els principis del cooperativisme i l’economia social .
  • Fer una gestió sostenible de l’aigua i el seu entorn.
  • Endegar iniciatives i activitats obertes al poble al voltant de l’aigua, la natura i la seva cultura.

 

El projecte té el reconeixement i finançament dels FSE (Fons Socials Europeus) a través de CEPES. També el Grup CLADE participa de l’organització del projecte, aportant la seva estructura i participació de les Cooperatives i Empreses que la conformen, havent rebut una subvenció d’Aracoop per desenvolupar el projecte Aigua.coop en el marc dels projectes singulars, promogut per la Generalitat de Catalunya.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reconeixements

 

La gestió del dia a dia no seria possible si no comptéssim amb la dedicació de totes les persones que estan vinculades professionalment a la Cooperativa. Els Òrgans Socials valorem positivament la generositat de la seva entrega envers el servei integral que prestem.


Des del Consell Rector encoratgem a tots els empleats i professionals que estan vinculats al servei perquè continuïn dia a dia amb l’esperit de millora.


Felicitem-nos tots per formar part de la “COOPERATIVA DE L'AIGUA” i que sigui per molts anys.

 

Moltes gràcies
Pel Consell rector
El President
Joan Arévalo i Vilà

 

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.

Cookies a Comunitat Minera Olesana

cmineraolesana.es utilitza cookies analítiques i tècniques amb la finalitat de prestar un millor servei. No obstant això, ens cal el seu consentiment explícit per poder utilitzar-les. Així mateix pot canviar la configuració de les cookies o obtenir més informacióaquí.

No accepto Accepto