MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA COMUNITAT MINERA OLESANA

 

Els Estatuts de la Comunitat Minera Olesana vigents estan a disposició de tots els seus socis i sòcies. Els poden descarregar en català al següent enllaç: Estatuts i en castellà a aquest enllaç: Estatutos.

Estan, també, a disposició dels cooperativistes a continuació.

 

 

APROVATS PER UNANIMITAT A L’ASSEMBLEA GENERAL CONSTITUENT, CELEBRADA EL DIA 8 DE DESEMBRE DE 1.992, AL TEATRE NOU DE LA PASSIÓ. HA ESTAT ATORGADA L’ESCRIPTURA PÚBLICA, EL DIA 18 DE MARÇ DE 1993 A OLESA DE MONTSERRAT, PER LA NOTÀRIA NA Ma ANGELES VIDAL DAVYDOFF. REGISTRADA EL 5 D’ABRIL, AL DEPARTAMENT DE TREBALL, DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA, SECCIÓ COOPERATIVES, EN EL FULL BN 5610. CODI D’IDENTIFICACIÓ FISCAL F-60285624. AQUEST TEXT REFÓS DELS ESTATUTS HA ESTAT APROBAT PER LA COMUNITAT MINERA EL FEBRER DE 2014 I AMB LA RESOLUCIÓ FAVORABLE DE DEL SERVEI D’ENTITATS D’ECONOMIA SOCIAL I TREBALL AUTÒNOM DEL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB NÚMERO 336, DATA DE 03/04/2014.

 

PREÀMBUL: ANTECEDENTS

 

1. ANTECEDENTS HISTÒRICS

La Comunitat Minera Olesana (CMO) és una entitat que, en forma de societat privada civil, va ser fundada el 8 de desembre de 1868 sota el nom de “Sociedad Minera Olesanesa” amb l’objectiu d’abastar d’aigua la vila d’Olesa de Montserrat, aleshores de la comarca del Vallès Occidental i avui de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant l’explotació d’una mina d’aigua potable que, passant pel torrent de les Valls i de la Creu de Beca, algunes finques de propietat privada i el torrent de “Can Llimona”, acaba en dit torrent des del qual l’aigua seria conduïda fins a un primer dipòsit general que dita Comunitat va construir l’any 1872, i el posterior dipòsit a una cota superior i de més capacitat construït l’any 1902 al lloc conegut com les Planes, avui al carrer de Conflent.

 

Aquella societat, que va ser coneguda amb el nom de COMUNITAT MINERA OLESANA, ha estat regida sempre per persones integrants de les diferents juntes directives, que, recollint la voluntat dels socis copropietaris i aportant-hi desinteressadament el seu treball personal, han anat augmentant i modernitzant els serveis de l’entitat d’acord amb el creixement demogràfic, i les demandades de la població i el seu desenvolupament urbà i industrial.

 

La personalitat d’aquesta entitat, entre una “comunitat” de copropietaris i una societat privada civil, deslligada totalment d’altres institucions administratives o empresarials i amb autonomia pròpia, va representar un model força peculiar d’associació que es va mantenir al llarg de la seva trajectòria a pesar dels múltiples esdeveniments que el país ha viscut.

 

L’entitat es va regir pels acords continguts a l’acta fundacional, i pel corresponent Reglament aprovat el 24 de març de 1869, posteriorment modificat per la Junta General de Socis, celebrada el dia 24 de gener de 1965, i elevat a escriptura pública sota la fe del notari José Maria de Porcioles y Colomer, el dia 5 de març de 1965.

 

L’entitat, des del seu inici, va anar efectuant les inversions per encarar l’objecte social mitjançant les aportacions fetes pels socis i concretades en forma de “títols”, que emparaven la seva copropietat respecte del conjunt de l’haver social, alhora que garantien el subministrament d’un cabdal d’aigua potable d’un quart o un octau de ploma d’aigua en benefici d’alguna finca concreta propietat del soci.

 

(La mesura barcelonesa equivalent a un quart de ploma estava fixat en 480 litres diaris.)

 

 

2. CANVI DE CIRCUMSTÀNCIES I TRANSFORMACIÓ EN COOPERATIVA

Els canvis de circumstàncies esdevinguts en la societat de finals del segle XX, com pot ser el canvi sobre la titularitat de l’aigua resultant de la Llei de règim local del 3 d’abril de 1985, van recomanar haver d’adaptar l’estructura jurídica, societària i administrativa de l’entitat, per donar lloc a la constitució d’una societat COOPERATIVA, denominada COMUNITAT MINERA OLESANA S.C.C.L., fet que va tenir lloc en l’Assemblea General Constituent celebrada el dia 8 de desembre de 1992 al Nou Teatre de La Passió, de la qual es va formalitzar escriptura pública el dia 18 de març de 1993.

 

La constitució de la Cooperativa es va promoure amb la plena voluntat societària de donar continuïtat a l’entitat fundada l’any 1868. La seva constitució formal va ser promoguda per 122 socis, i acte seguit es van integrar i incorporar a la Cooperativa la totalitat dels socis de la primitiva COMUNITAT MINERA OLESANA, i van quedar convalidats el títols que tots plegats tenien, i que eren representatius del seu capital social.

 

Mitjançant una acta notarial autoritzada pel notari d’Olesa de Montserrat, Leopoldo García Oquendo, el dia 10 de novembre de 2004, es va constatar la notorietat del fet que la COMUNITAT MINERA OLESANA SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA és la continuadora de la personalitat jurídica de la SOCIETAT CIVIL denominada ”Societat Minera Olesanesa”, ”Comunitat Minera Olesanesa” i “Comunitat Minera Olesana”.

 

La COMUNITAT MINERA OLESANA S.C.C.L. va ser inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya el dia 5 d’abril de 1993, en el full BN 5610, i es regeix pels Estatuts socials degudament aprovats, que han estat objecte d’algunes modificacions i adaptacions, com és el cas de l’adaptació a la Llei de cooperatives 18/2002 de la Generalitat de Catalunya.

 

 

3. TEXT REFÓS DELS ESTATUTS SOCIALS

Arran de les disposicions del Reglament 1606/2002 de 19 de juliol de 2002 del Parlament Europeu, relatiu a l’aplicació de les normes internacionals de comptabilitat, que van donar lloc al Reglament 1725/2003, de la Comissió, de 29 de setembre de 2003, es va modificar el context normatiu de l’Estat espanyol i es va promulgar la Llei estatal 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable, sent desenvolupada dita Llei pel Reglament contingut en el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprovà el Pla general de comptabilitat de les petites i mitjanes empreses i els criteris per a les microempreses.

 

Tot plegat va donar lloc al Decret llei 1/2011, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

La nova normativa ha comportat a la COMUNITAT MINERA OLESANA S.C.C.L. l’obligació d’adaptar els seus Estatuts per donar compliment a les normes de comptabilitat que imperen en la Comunitat Europea, i l’Assemblea General de Socis celebrada a Olesa de Montserrat el dia 4 de febrer de 2014, ha procedit a aprovar un TEXT REFÓS dels seus Estatuts socials, els quals s’han ajustat a les noves normes comptables alhora que s’han actualitzat diversos apartats que ho requerien.

 

 

4. PRINCIPIS DEMOCRÀTICS QUE INSPIREN LA COOPERATIVA

La Comunitat ha de potenciar i protegir l’ús de la democràcia en el seu funcionament i en la relació entre els socis copropietaris. Així mateix, ha de defensar el civisme i la coresponsabilitat.

 

 

5. RESPECTE A L’HUMANISME I AL MEDI

La Comunitat ha estat i vol ser una entitat útil per a aprofundir en el manteniment de l’harmonia entre l’home i el seu entorn, especialment l’aigua. La Comunitat respecta la sostenibilitat del medi i aplica l’economia social en el desenvolupament mercantil de la societat.

 

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació de “COMUNITAT MINERA OLESANA Societat Cooperativa Catalana Limitada” es constitueix una societat cooperativa de consumidors i usuaris, continuadora d’aquella primitiva Comunitat Minera, subjecte als principis i disposicions del Text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, i amb responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions socials.

 

La Cooperativa reuneix els requisits de l’article 129 de la Llei de cooperatives i, per tant, té la mateixa condició que la resta d’entitats sense ànim de lucre.

 

Article 2. Objecte

L’objecte principal d’aquesta societat cooperativa de consumidors i usuaris és el proveïment d’aigua potable, obtinguda per si mateixa o adquirida a tercers, generació d’energies renovables, la comercialització i distribució d’energia elèctrica comprada a tercers en el mercat lliure elèctrica per ser subministrada als seus socis i també a les persones físiques i jurídiques, públiques o privades que no siguin socis cooperatius, fins a un màxim del 50 % del valor de les vendes i serveis prestats, al terme municipal d’Olesa de Montserrat, d’acord amb l’article 4 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

La Comunitat Minera Olesana té com a objectiu donar el servei de l’aigua a la població i territori d’Olesa de Montser-rat, de forma integral i unitària, la seva captació, potabilització i tractament, impulsió i distribució. També ho serà la gestió del clavegueram i el sanejament si l’Ajuntament o l’Administració que en sigui competent li atorga la corresponent concessió, llicència o autorització.

 

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió extraordinària duta a terme el dia 5 de juny de 1997, va adjudicar el contracte de gestió indirecta, en règim de concessió administrativa de l’explotació integral del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable, mitjançant un procediment negociat a la Comunitat Minera Olesana SCCL, per una durada de quaranta-nou anys.

 

Article 3. Durada

La societat cooperativa està constituïda per temps indefinit i les seves activitats com a tal van començar des del moment de la seva constitució, si ve ja actuava com a comunitat de copropietaris o societat privada civil.

 

Article 4. Domicili social

El domicili social de la cooperativa s’estableix al c/ Alfons Sala 42 d’Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, i es podrà traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi del domicili, fora d’aquest supòsit, exigirà l’acord de l’Assemblea General.

 

Article 5. Fonts de proveïment

Els pous situats al Mas de les Aigües, dins el terme municipal d’Olesa de Montserrat, són la font principal de proveïment. Dels pous s’extreu l’aigua subàlvia del riu Llobregat, a l’empara de la concessió de la Direcció General d’Obres Hidràuliques de dates 30 de maig de 1960 i 9 d’octubre de 1980, ampliada el 24 d’abril de 1984, i posterior ampliació per acord de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 15 de febrer de 2010, i la modificació de les característiques de la concessió de 29 d’octubre de 2013.

També és font d’abastament la mina del torrent de Creu de Beca propietat de la cooperativa i la mina que prové de Can Tobella en règim d’arrendament. El cost de l’arrendament està condicionat al nombre “plumas” d’aigua que aporti la mina a l’ETAP del Mas de les Aigües per ser tractada i subministrada.

 

CAPÍTOL II. DELS SOCIS

 

Article 6. Persones que poden ser socis

Poden ésser socis les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin propietàries o copropietàries d’algun habitatge, local, finca, indústria, negoci o empresa radicats en el terme municipal d’Olesa de Montserrat, o siguin titulars d’algun dret que els confereixi la seva pacífica possessió, ús, gaudi o conreu, o n’estiguin degudament autoritzades per llurs propietaris.

 

La qualitat de soci comporta posseir un o més títols d’1/4 de ploma d’aigua anotats al seu nom en els llibres de registre de la Comunitat. En aquests llibres també es fan constar, sota la firma del transferidor i el cessionari, tots els traspassos de títols entre vius. El traspàs de títols per defunció es notifica amb la firma de l’adquirent hereu i amb una nota del document que justifiqui el dret del canvi de titularitat. El president i el secretari del Consell Rector signen aquestes notes en els llibres de registre.

 

Quan els posseïdors d’un títol siguin dues persones o més, encara que totes siguin responsables de les obligacions que comporta la possessió d’un títol respecte a la Comunitat, només una per elecció comuna, o la més gran, o la que porti més temps com a soci de la cooperativa, si no arribessin a cap acord, pot exercir els drets que la possessió comporta.

 

Article 7. Requisits per a l’admissió

Per a l’admissió d’una persona com a soci, cal complir els requisits següents:

a) Reunir alguna de les condicions de l’article 6 d’aquests Estatuts.

b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb allò que preceptua el Codi Civil, o la deguda representació.

c) Subscriure l’aportació econòmica obligatòria equivalent al valor del títol fixat per acord de l’Assemblea en aprovar els comptes de l’exercici anterior i fer-la efectiva immediatament, o en els terminis que assenyala l’article 25 d’aquests Estatuts. També podrà adquirir el títol d’algun soci de la Comunitat.

 

Article 8. Admissió

L’admissió de socis és decidida pel Consell Rector, el qual solament pot limitar-la per causa justa, fonamentada en les necessitats objectives per al funcionament de la cooperativa.

 

Article 9. Avís de l’admissió

L’acord favorable o desfavorable a l’admis-sió del candidat es comunicarà per escrit a l’interessat, dins dels dos mesos següents a la recepció de la sol·licitud pel Consell Rector.

La denegació de l’admissió serà motivada.

 

Article 10. Impugnació

Tant l’aspirant a soci com els altres socis poden impugnar l’acord. L’acord denegatori del Consell podrà esser recorregut davant l’Assemblea General per l’aspirant a soci, en el termini de trenta dies a comptar des de la notificació de l’acord.

El recurs serà resolt per votació secreta com a màxim en la següent Assemblea General que tingui lloc.

 

Article 11. Obligacions dels socis

a) Fer el desembossament de l’aportació compromesa, consistent en l’adquisició, almenys, d’un títol, llevat que adquireixi el títol que pertanyia a un altre soci. També haurà d’assumir els pagaments i les despeses de conservació i totes les derrames que l’Assemblea acordi, que seran proporcionals al nombre de títols que cada soci posseeixi. El soci es farà càrrec també del cost del comptador, la portella i l’escomesa pròpia.

b) Assistir a les reunions de les assembles generals i altres òrgans a què siguin convocats.

c) Acceptar i exercir els càrrecs socials llevat de justa causa justificada.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

e) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.

f) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

g) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

h) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d’aquests Estatuts.

i) Vetllar pel millor desenvolupament de l’entitat i per la persistència del seu esperit comunitari.

 

Article 12. Drets dels socis

a) Cada títol inscrit dóna dret a disposar d’un subministrament d’aigua, prèvia acreditació de l’ús legítim de l’habitatge o finca, en el punt que correspongui o assenyali. La unió (escomesa) a la conducció general es farà en el punt que indiqui la Comunitat.

El subministrament es donarà mitjançant una clau de pas i un comptador. La clau de pas serà sempre a l’exterior de l’immoble o de la finca.

El comptador estarà situat en una bateria i, si és individual, estarà protegit per una portella. La connexió de la bateria a la xarxa de subministrament i el manteniment de la bateria anirà a càrrec dels socis/usuaris. El manteniment del comptador serà a càrrec de la Comunitat.

El personal de la Comunitat tindrà accés permanent a aquestes instal·lacions.

b) Elegir i ésser elegits per formar part dels òrgans de la societat.

c) Participar, amb veu i vot, en la presa d’acords a l’Assemblea General i en la resta d’òrgans dels quals formin part. Cada soci té dret a un vot, amb independència del nombre de títols que pugui posseir. El vot per representant podrà exercir-lo a l’Assemblea General, per mitjà d’un altre soci, que no pot representar-ne més d’un. Aquesta representació ha d’ésser escrita i expressa per a una sessió i la seva admissió ha d’ésser feta per acord del Consell Rector al començament de la sessió.

d) Rebre informació d’acord amb el que s’estableix a l’article següent d’aquests Estatuts.

e) Participar en els excedents de fi d’any, si n’hi ha, d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

f) En cas de baixa, recuperar l’import de l’aportació, actualitzada, equivalent al valor del títol segons vagi acordant l’Assemblea General, llevat que el Consell Rector faci ús de la seva facultat estatutària de refusar incondicionalment aquell reembossament.

g) En cas de dissolució de la cooperativa, recuperar la seva aportació, en funció d’allò que resulti de les operacions de liquidació de l’entitat, i en proporció al nombre de títols.

h) Cada soci podrà posseir un nombre indefinit de títols, per bé que cada títol haurà de quedar afecte a un sol punt de subministrament.

i) I tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries.

 

Article 13. Dret d’informació

Els socis tenen el dret d’informació d’acord amb l’article 24 de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya.

El Consell Rector ha de lliurar a cada soci, en el moment de la seva admissió, una còpia dels Estatuts socials i del Reglament del règim interior. Igualment haurà de lliurar a cada soci les modificacions que es facin dels Estatuts i els acords dels òrgans de govern que els afectin.

Els socis tenen dret a:

1. Consultar l’estat de la seva situació econòmica com a soci de la cooperativa, la qual li ha d’ésser aclarida en el termini d’un mes.

2. Examinar el Llibre de Registre de Socis i el Llibre d’actes de l’Assemblea General.

3. Rebre una còpia certificada dels acords presos per l’Assemblea General ordinària o extraordinària, i dels acords del Consell Rector que l’afectin particularment.

4. Rebre qualsevol informe o aclariment sobre la marxa de la cooperativa que sol·liciti per escrit al Consell Rector, el qual ha de respondre en el termini de quinze dies a comptar des de la presentació de l’escrit. Si el soci estima que la resposta que se li ha donat no és correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas haurà de ser contestada públicament pel Consell Rector en la primera Assemblea General que es tingui després d’haver transcorregut quinze dies des de la reiteració de la petició.

5. Els altres drets que es derivin de l’article 23 del Text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya 1/1992 de 10 de febrer (DOGC 2-3-1992).

 

Article 14. La responsabilitat patrimonial dels socis

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limitarà a les aportacions al capital social subscrites, tant si són desemborsades com si no, i tindrà el caràcter de mancomunada simple.

El soci que es doni de baixa continuarà essent responsable davant la cooperativa, durant cinc anys, per les obligacions contretes per la cooperativa amb anterioritat a la data de la baixa.

 

Article 15. Baixa del soci

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament per bé que ha d’avisar per escrit al Consell Rector amb un temps mínim de tres mesos d’antelació. La inobservança del preavís es considerarà com a baixa no justificada.

S’estableix un mínim de permanència a la cooperativa de dos anys; en cas que no es compleixi, la baixa del soci no es considerarà justificada, sense perjudici de les responsabilitats que correspongui.

La baixa ha d’anar acompanyada per la cessió del títol o títols que posseeixi el soci, a favor d’una altra persona que ja sigui sòcia, o que formalitzi la seva petició de ser-ho.

El soci que causi baixa podrà deixar el seu títol o títols en dipòsit a la mateixa cooperativa conferint-li mandant per cedir-lo a tercers i recuperar-ne el valor.

 

Article 16. Baixa justificada i no justificada. Baixa forçosa

1. La baixa es considerarà justificada:

a) En el cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General que decideix la fusió de la cooperativa. S’haurà de sol·licitar la baixa per escrit al president del Consell Rector dintre dels quaranta dies següents a l’adopció de l’acord de la fusió.

b) Si s’adopten acords que augmentin les aportacions obligatòries del soci.

2. Les decisions del Consell Rector sobre qualificació i efectes de la baixa voluntària del soci podran ser recorregudes pel mateix soci davant l’Assemblea General dins dels trenta dies següents a la seva notificació. Les divergències sobre la decisió de l’Assemblea podran dirigir-se davant de la jurisdicció competent, prèvia conciliació davant el Consell Superior de Cooperació. Si un soci o un grup de socis no hi està conforme, podran impugnar-la d’acord amb el que disposa l’article 19.5 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

3. Tots els altres casos de baixa que no figurin a l’apartat 1 d’aquest article es consideraran baixa no justificada.

4. Podran ésser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests Estatuts, per tal de formar part de la cooperativa. La tramitació de la baixa en aquest cas s’ha de sotmetre al procediment establert per a l’expulsió, definit per l’article 21 de la nova Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, en el que sigui aplicable.

 

Article 17. Conseqüències econòmiques de la baixa

En qualsevol cas, el reembossament dels títols del socis que causin baixa s’haurà de fer en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de baixa.

En tots els casos de pèrdua de la condició de soci, aquest o els seus drethavents hauran de procedir segons el que s’ha establert en els paràgrafs 3 i 4 de l’article 15.

En cas de baixa per expulsió, es procedirà a amortitzar el títol o títols del soci expulsat, i li serà abonat el seu valor segons que hagi esta fixat per l’Assemblea General, per bé que, valorades les raons de la sanció, el Consell Rector podrà aplicar una deducció que, en cap cas, podrà superar el 30%.

Sense perjudici de les facultats dels socis de cedir a tercers llurs títols, o de conferir mandat a la cooperativa per procedir a la seva transmissió, en el cas de baixa forçosa justificada en la qual el Consell Rector no acordi el reembossament immediat dels títols, l’entitat, en interès dels socis i sòcies que romanguin a la cooperativa, haurà d’adquirir aquells títols en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de baixa. En qualsevol cas, el reemborsament dels títols del soci que causin baixa s’haurà de fer en el termini que es fixi de mutu acord, o, si no és així, en el termini que assenyali el Consell Rector, que no pot ésser mai superior a cinc anys d’ençà de la data de baixa.

 

Article 18. Faltes dels socis

Les faltes dels socis, atesa la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

Article 19. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

1. Manipular les instal·lacions de l’aigua amb l’objectiu de tenir més aigua de la contractada, abaratir-ne el cost o altres abusos improcedents.

2. L’ús per part del soci dels capitals comuns o béns de la societat en benefici propi, així com la falsificació de documents, signatures o segells de la societat.

3. Sostracció de documents interns, per a benefici propi.

4. Haver causat danys per actes contraris a la llei o als Estatuts, o realitzats sense la deguda diligència i haver estat condemnat per una sentència en ferm a indemnitzar la cooperativa per aquestes accions.

5. Menystenir o ofendre verbalment o físicament els socis, consellers, delegats, interventors, directius o treballadors de la cooperativa.

6. Incompliment d’una sanció de falta greu o reincidència.

 

Article 20. Faltes greus

Són faltes greus:

1. La morositat del soci en el desembossament del capital social, sempre que el soci hagi estat requerit de pagament pel Consell Rector i hagin transcorregut 30 dies.

2. El no pagament de las quotes necessàries i/o derrames.

3. Fer denúncies falses, o declaracions en mitjans públics sobre la cooperativa, o sobre els òrgans socials, que puguin perjudicar el prestigi de la cooperativa i l’honor dels seus membres.

4. L’obstrucció reiterada de les activitats de la cooperativa o dels seus treballadors, per mitjà de l’exercici abusiu dels drets estatutaris.

 

Article 21. Faltes lleus

Són faltes lleus:

No complir les seves obligacions socials en els termes no previstos en els dos articles anteriors.

 

Article 22. Sancions

Les faltes lleus seran sancionades amb amonestació privada i una multa, segons tingui establert el Reglament de règim intern de l’entitat.

Les faltes greus seran sancionades amb una amonestació privada i una multa, segons tingui establert el Reglament de règim intern de l’entitat.

Les faltes molt greus seran sancionades amb el pagament del doble del valor defraudat (que serà estipulat segons la quantitat màxima que pugui haver obtingut), la suspensió temporal del subministrament d’aigua fins haver fet efectiva la sanció, el canvi obligat si la instal·lació és d’aforament per un comptador i la privació fins a 4 anys dels seus drets de veu i vot en l’Assemblea i tots els llocs de responsabilitat dins de la societat, així com la seva expulsió.

 

Article 23. Prescripció de les infraccions

Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un mes.

Les infraccions greus prescriuen al cap de dos mesos.

Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres mesos.

El termini de prescripció comença a comptar el dia en què el Consell Rector té coneixement de la comissió de la infracció i, en tot cas, sis mesos després d’haver estat comesa.

 

Article 24. Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador amb audiència de l’interessat.

El acords del Consell Rector i les sancions per la comissió de faltes lleus, greus o molt greus es podran recórrer davant el Comitè de Recursos en el termini d’un mes a comptar de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l’acord de sanció o, si s’escau, la ratificació pel Comitè de Recursos poden ser impugnats en el termini d’un mes, a comptar de la notificació, d’acord amb el que estableixen els articles 21 d i 158 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els supòsits d’expulsió s’aplicarà el que preveu l’article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 25. Capital social

En el moment de la seva constitució el dia 18 de març de 1993, el capital social de la cooperativa es va fixar en 19.210,73€, equivalent al valor dels títols pertanyents als 122 socis que van comparèixer en l’acte fundacional.

En l’actualitat es fixa el capital social de la COOPERATIVA en 3.726.650€, i està representat per un total de 10.210 títols en vigor, el valor nominal de cada un dels quals és de 365,00 €.

El capital social està representat per títols equivalents a les aportacions obligatòries dels socis, que han de ser nominatius i transferibles d’acord amb els presents Estatuts.

Cada soci haurà de posseir almenys un títol. El desembossament per a l’adquisició del títol podrà fer-se d’una manera immediata o un 50 % en el moment d’entrar a formar part com a soci, i la resta en un termini de sis mesos o el que en el futur acordi l’Assemblea.

L’Assemblea actualitzarà cada any el valor del títol que haurà de correspondre a la relació entre els fons propis de l’entitat i el nombre de títols en vigor.

L’import total de les aportacions obligatòries i voluntàries de cada soci a la cooperativa no pot excedir del 25 % del capital social.

El soci que ingressi amb posterioritat a la cooperativa farà efectiva l’aportació en les condicions i quantitat fixades en aquest article, si s’escau actualitzades d’acord amb el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

El reembossament dels títols, en tant que representatius de les aportacions obligatòries dels socis i sòcies, i en definitiva del capital social de la cooperativa, podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector.

 

Article 26. Noves aportacions obligatòries al capital social, aportacions voluntàries

L’Assemblea General, amb una majoria dels dos terços dels vots presents i representats, podrà acordar l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social, fixant la quantia, el termini i les condicions de pagament.

El soci que incorri en morositat en el pagament de la seva aportació serà suspès de drets polítics i econòmics. Si després que el soci hagi estat requerit perquè faci el pagament de l’aportació deguda més l’interès legal, passen encara 30 dies sense que el soci compleixi, el Consell Rector podrà aprovar l’expulsió d’aquest soci mitjançant el procediment establert a l’article 24 d’aquests Estatuts.

L’Assemblea General, a proposta del Consell Rector, podrà acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social, que seran desemborsades en el termini i les condicions que estableixi l’acord d’admissió o segons el que estigui establert en el Reglament de règim interior.

 

Article 27. Transmissions de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis solament es poden transferir:

a) Entre socis, per actes inter vivos, mitjançant qualsevol negoci jurídic vàlid en dret.

b) Per successió mortis causa. En aquest cas, els drethavents que no siguin socis ho hauran de sol·licitar i ser admesos. En altres casos els drethavents podran exigir la liquidació de la part social transmesa dins dels dos anys següents.

c) A favor de la persona que no sigui sòcia. En aquest cas l’adquirent haurà de sol·licitar i obtenir la seva admissió com a soci.

d) La cooperativa facilitarà la transmissió de títols entre socis o a favor de persones que es vulguin incorporar a l’entitat i, a tal efecte, el Consell Rector farà bestretes a favor dels socis que vulguin transmetre títols, a l’espera de poder ser transmesos. En el seu conjunt, l’import de les bestretes efectuades per aquest concepte no podrà superar l’equivalència a un màxim de 200 títols.

La formalització de la bestreta requerirà que el soci constitueixi el seu títol en dipòsit a favor de la cooperativa i que confereixi mandant exprés per tal de formalitzar la transmissió a favor de tercers. Les bestretes es faran efectives en un termini no superior a sis mesos, des del moment que el soci confereixi mandant sobre la disposició del títol o títols que vulgui transmetre.

La cooperativa tindrà dret a percebre una compensació econòmica per la gestió, la quantia de la qual serà fixada cada any per l’Assemblea General a proposta del Consell Rector i no podrà superar el 10 % del valor del títol.

 

Article 28. Fons socials obligatoris

La Cooperativa s’obliga a constituir el Fons de Reserva i el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.

1. D’acord amb l’article 68 de la Llei, el Fons de Reserva Obligatori, destinat a la consolidació econòmica de la cooperativa, es constituirà per a:

a) L’aplicació dels excedents cooperatius i dels beneficis extracooperatius, d’acord amb el que disposa l’article 66 de la Llei.

b) Les deduccions sobre aportacions obligatòries en el cas de baixa injustificada o expulsió dels socis.

c) Les quotes d’ingrés o periòdiques.

2. A la dotació del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa s’hi destinarà com a mínim un 10 % dels excedents nets de cada exercici. Aquest Fons d’Educació i Promoció es destinarà a:

a) La formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

c) L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

d) El pagament de les quotes de la Federació a la qual pertanyi, si s’escau, la cooperativa.

 

Article 29. Destinació dels Fons Socials

Els Fons Socials obligatoris s’afectaran al compliment dels fins assenyalats a l’article anterior i no es podran repartir entre els socis en cas de liquidació de la societat.

El Fons d’Educació i Promoció Cooperativa no és embargable.

Les dotacions del Fons han de figurar al passiu del balanç, amb separació d’altres partides.

 

Article 30. Destinació dels excedents disponibles

La resta dels excedents nets, després d’atendre els destins assenyalats a l’article anterior, s’aplicarà a retorns cooperatius, o a l’increment de reserves voluntàries, segons el que decideixi l’Assemblea General ordinària. Els retorns cooperatius es distribuiran entre els socis de la cooperativa, en proporció a llurs títols.

 

Article 31. Imputació de pèrdues

Per a la imputació de pèrdues s’aplicaran els criteris següents: Al Fons de Reserva Obligatori i als fons de reserva voluntaris, el 50 % de les pèrdues com a màxim. L’altre 50 % restant s’imputarà a cada soci amb proporció a les operacions o serveis que hagi rebut.

 

Article 32. Tancament de l’exercici

L’exercici econòmic de la cooperativa quedarà tancat el 31 de desembre de cada any.

 

Article 33. Informes, memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys

Dintre dels tres mesos següents al tancament de l’exercici, el Consell Rector presentarà als interventors de comptes, de cara a fer-ne l’informe i consideració posterior per l’Assemblea, la memòria explicativa de la gestió de la Cooperativa, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.

 

CAPÍTOL IV ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

 

Article 34. Organització funcional interna

L’avaluació dels llocs de treball que hauran d’ésser contractats els ponderarà el Consell Rector segons les necessitats de la cooperativa i la resta de condicions internes de treball que seran objecte d’un reglament d’ordre intern proposat pel Consell Rector i aprovat en Assemblea General, si s’escau.

No serà necessari fer escriptura pública. El reglament d’ordre intern no s’haurà d’inscriure al Registre General de Cooperatives de Catalunya.

 

CAPÍTOL V GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

 

Article 35. Òrgans socials

Els òrgans socials de la cooperativa són:

a) L’Assemblea General

b) El Consell Rector

c) El gerent/director

d) Els interventors de Comptes

e) El Comitè de Recursos

 

Article 36. L’Assemblea General

L’Assemblea General, constituïda pels socis degudament reunits, és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social.

Els acords presos per l’Assemblea General obliguen la totalitat dels socis, inclosos els dissidents i els que no han participat a la reunió. Això no impedeix la seva impugnació, d’acord amb el que preceptua l’article 44 d’aquests Estatuts (article 38 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya).

 

Article 37. Competències de l’Assemblea General

Tots els assumptes de la cooperativa es poden debatre a l’Assemblea General. Els seus acords són necessaris en els casos següents:

1) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, dels interventors de comptes, membres del Comitè de Recursos i liquidadors i la creació o institució d’una gerència.

2) Censura de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i distribució dels excedents.

3) Acord de noves aportacions obligatòries al capital social, aportacions voluntàries i actualització de les aportacions.

4) Emissió d’obligacions.

5) Emissió de títols participatius.

6) Modificació dels Estatuts socials.

7) Fusió, escissió i dissolució de la societat.

8) Venda o cessió de l’empresa sota qualsevol títol, o d’algun de les seves fonts de subministraments, béns, drets o activitats la desaparició dels quals impedeixi la realització de l’objecte social.

9) Creació de cooperatives de segon o ulterior grau o de crèdit, o adhesió a aquestes.

10) Exigència de responsabilitat als membres del Consell Rector, als interventors i als liquidadors.

11) A proposta del Consell Rector podrà nomenar president honorari, consellers emèrits i socis i sòcies d’honor de l’entitat, a favor de persona que s’hagi significat per la seva dedicació, executòria i especial rellevància durant el seu mandant o permanència a l’entitat, podent-li atribuir funcions de representació honorífica o protocol·lària i d’assistència a actes que li puguin ser encarregats pel president del Consell Rector.

12) Els altres casos establerts a la Llei o bé per aquests Estatuts.

Les competències que corresponguin a l’Assemblea General i sobre les quals s’hagi de pronunciar preceptivament són indelegables.

 

Article 38. Classes d’assemblees: ordinària i extraordinària

El Consell Rector convocarà Assemblea General ordinària una vegada a l’any, dintre dels cinc mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. Les funcions principals seran: examinar la gestió efectuada pel Consell Rector; aprovar, si procedeix, els comptes anuals; acordar la distribució d’excedents i de possibles pèrdues, i decidir els plans de gestió per a exercicis successius.

Totes les assemblees generals que no s’enquadrin dins del paràgraf anterior tindran la consideració d’extraordinàries.

 

Article 39. Convocatòria de les assemblees ordinària i extraordinària

L’Assemblea General, ordinària o extraordinària, serà convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s’haurà de fer amb una antelació mínima de quinze dies i un màxim de trenta respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que anunciï la celebració de l’Assemblea com la notificada a cadascun dels socis, expressarà amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió sempre coincidirà dintre del terme municipal i en un lloc apropiat.

El Consell Rector podrà convocar Assemblea General extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment l’haurà de convocar quan ho sol·licitin algun dels interventors de comptes o un 10 % de tots els vots socials.

Si el Consell Rector no convoca l’Assemblea General, ordinària o extraordinària, en els casos en que estigui obligat a fer-ho, els socis podran instar la convocatòria judicial en els termes establerts a l’article 31 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

Article 40. Celebració de l’Assemblea

L’Assemblea es reunirà en el lloc que designi el Consell Rector, sempre dintre del terme municipal d’Olesa de Montserrat, i serà presidida pel president del Consell Rector o per aquell que exerceixi les seves funcions. La funció del president serà la de mantenir l’ordre en el desenvolupament dels debats, i exigirà que es compleixin les formalitats exigides per la Llei.

Actuarà com a secretari de l’Assemblea General qui ho sigui del Consell Rector.

En primera convocatòria quedarà vàlidament constituïda quan siguin presents o representats més de la meitat del nombre de vots socials. En segona convocatòria, serà vàlida l’Assemblea qualsevol que sigui el nombre de vots socials assistents.

 

Article 41. Del vot a l’Assemblea General

Cada soci té dret a un vot a l’Assemblea General. Aquest dret es podrà exercir a l’Assemblea General per mitjà d’un altre soci. La representació haurà de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l’admissió es farà pel Consell Rector al començament de la sessió.

Cada soci només podrà ostentar la representació d’un altre, amb la qual cosa un soci podrà emetre com a màxim dos vots.

 

Article 42. Adopció d’acords

L’Assemblea general adoptarà els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats, llevat del casos que la Llei o els Estatuts estableixin majoria reforçada.

L’Assemblea General adoptarà els acords amb el vot favorable de les dues terceres parts dels vots socials presents i representats en els casos següents:

a) Fusió o dissolució de la societat cooperativa.

b) Emissió d’obligacions.

c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.

d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels Estatuts socials. L’Assemblea General adoptarà l’acord amb el vot favorable de la majoria absoluta dels vots socials de la Cooperativa en el cas que es produeixi una escissió o una revocació dels membres del Consell Rector.

Els assumptes a tractar en l’Assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l’ordre del dia; s’exceptuen les qüestions següents:

1. Convocatòria d’una nova Assemblea General.

2. Realització de la censura de comptes.

3. Exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector.

 

Article 43. Acta de la sessió

Acabada l’Assemblea General, es redactarà una acta de la sessió, la qual serà signada pel president i el secretari de l’Assemblea. L’acta haurà de recollir els punts següents:

- Lloc i data en què s’ha celebrat.

- Nombre d’assistents.

- Si s’ha celebrat en primera o en segona convocatòria.

- Resum dels assumptes discutits, amb els acords presos i el resultat de les votacions.

- Les intervencions dels socis que aquests demanin que constin en acta.

L’aprovació de l’acta de l’Assemblea General pot realitzar-se de les dues maneres següents:

a) Immediatament després de produir-se l’Assemblea.

b) Dins del quinze dies següents a la celebració de l’Assemblea, per la qual cosa hauran de signar-la el president i dos socis interventors designats per a això. Qualsevol soci podrà sol·licitar la certificació dels acords adoptats i el Consell Rector tindrà l’obligació de lliurar-la.

 

Article 44. Impugnació dels acords socials

Els acords de l’Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s’oposin als Estatuts o lesionin, en benefici d’un o de diversos socis, o tercers, els interessos de la cooperativa poden esser impugnats segons les normes i dins els terminis que estableix l’article 38 de la nova Llei de cooperatives de Catalunya de 5 de juliol de 2002.

 

Article 45. El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. El president de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

 

Article 46. Composició del Consell Rector

El Consell Rector es compon de president, sotspresident, tresorer, comptador, secretari i un mínim de tres vocals i un màxim de sis.

Eleccions al Consell Rector: poden ser membres del Consell Rector tots els socis amb plens drets, que no els afecti l’article 22 d’aquests Estatuts.

a) L’elecció dels membres del Consell Rector es fa mitjançant l’Assemblea General ordinària, o extraordinària.

Els membres del Consell Rector tenen un mandat de 5 anys, amb el benentès que el Consell es renova parcialment cada dos anys i mig en el seu 50 %.

El període electoral tindrà una durada mínima d’un mes i màxima de dos.

Tots els socis podran presentar la seva candidatura a la seu social, per ser membres del Consell Rector, abans de set dies de la celebració de l’Assemblea, on entre altres punts possibles de l’ordre del dia, es produeixin les eleccions. Les llistes seran obertes.

b) L’elecció es farà amb el senyalament amb una creu dels candidats que es vulguin votar. El nombre màxim a escollir per cada votant serà igual al nombre de llocs que es renovin.

Els càrrecs dins del Consell Rector s’elegiran en la primera reunió que tingui aquest òrgan, entre els membres elegits que formen el Consell.

c) En cas d’empat de vots entre dos o més socis, s’haurà de donar preferència a aquell que tingui més antiguitat dintre de la societat. Solament es cobriran les vacants que es produeixin dins dels divuit mesos següents a la constitució del Consell Rector. Les vacants, en el seu cas, es cobriran pel soci que segueixi en nombre de vots obtinguts en les corresponents eleccions.

 

Article 47. Durada, renovació, obligatorietat, revocació i gratuïtat del càrrec de conseller

El càrrec de membre del Consell Rector tindrà una durada de cinc anys.

L’exercici del càrrec de conseller és obligatori llevat de reelecció o altra causa justa. L’Assemblea General podrà acordar, per majoria absoluta de tots els vots socials, la revocació dels membres del Consell Rector.

En el cas que l’acord no es pogués prendre per manca d’assistència, s’haurà de convocar una segona Assemblea en el termini de 30 dies, en la qual bastarà la majoria simple.

L’exercici del càrrec de conseller no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i perjudicis que ocasioni l’exercici de l’esmentat càrrec es compensaran per la cooperativa en els termes que estableixi el Reglament de règim intern o l’Assemblea General.

 

Article 48. Funcionament del Consell Rector

El Consell Rector es reunirà amb caràcter ordinari un cop cada mes, i en sessió extraordinària quan la convoqui el president, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol conseller. Si aquesta sol·licitud no fos atesa en el termini de 10 dies, podrà ésser convocada pel sol·licitant sempre que aconsegueixi l’adhesió d’un terç del Consell com a mínim.

El Consell Rector quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la seva reunió, com a mínim, la meitat més un dels seus components.

La representació d’un membre per un altre serà admesa, però no més de dues vegades consecutives. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers presents o representats. El president tindrà vot de qualitat.

 

Article 49. Gerència

La Gerència o Direcció de la cooperativa gaudirà de les facultats i atribucions que li confereixi el Consell Rector, el qual s’haurà de reservar en tot cas, i necessàriament, les facultats que detalla l’article 44.2 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

Article 50. Disposicions comunes al Consell Rector i a la Direcció

No poden ésser membres del Consell Rector ni directors o gerents:

a) Les persones al servei de l’Administració pública que tenen encarregades funcions que es relacionen directament amb les activitats pròpies de la cooperativa de què es tracta.

b) Les persones que exerceixin activitats que impliquin una competència a les activitats pròpies de la cooperativa, llevat que l’Assemblea els ho autoritzi expressament.

c) Les persones sotmeses a interdicció, les fallides o concursades no rehabilitades, les condemnades a penes que comportin la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics, les que han estat condemnades per incompliment greu de lleis o disposicions socials, mentre duri l’execució de la pena, i les que, per raó del càrrec que ocupen, no es poden dedicar al comerç.

 

Article 51. Conflicte d’interessos

1. En el cas que la cooperativa s’hagi d’obligar amb qualsevol membre del Consell Rector o la Direcció, o amb parents d’aquests fins al quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, cal l’autorització de l’Assemblea General. Aquesta autorització no és necessària si es tracta de les relacions pròpies de la condició de soci.

2. Els membres de la Cooperativa, en els quals concorren la situació de conflicte d’interessos, no poden prendre part en la votació dels assumptes que els afecten.

3. El contracte estipulat sense l’autorització de l’Assemblea General a què fa referència l’apartat 1 és anul·lable, llevat que aquesta el ratifiqui. Tanmateix, queden exceptuats d’aquesta disposició els drets adquirits de bona fe per terceres persones.

 

Article 52. Els interventors de comptes

L’Assemblea General nomenarà, entre els seus socis, dos interventors de comptes, els quals exerciran el seu càrrec durant cinc anys.

Tots els socis que vulguin ser interventors de comptes, presentaran les seves candidatures en la seu de la societat, amb un mínim de set dies abans de la celebració de l’Assemblea General. La llista serà oberta, i l’elecció es farà posant una creu al costat del candidat, amb un màxim de dos.

 

Article 53. Funcions dels interventors

Els interventors presentaran a l’Assemblea General un informe sobre la memòria explicativa de la gestió de l’empresa, el balanç i el compte de resultats i la resta de documents comptables que s’hagin de sotmetre preceptivament a l’Assemblea General perquè els aprovi. Els interventors disposaran d’un termini màxim de 30 dies, a comptar de la data en què el Consell Rector els hagi lliurat la documentació pertinent, per a l’elaboració de l’esmentat informe.

 

Article 54. Comitè de Recursos

El Comitè de Recursos tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions que el Consell Rector imposi als socis, i els altres recursos regulats per la llei o pels Estatuts socials.

Els acords del Comitè de Recurs seran immediatament executius i definitius, com a expressió de la voluntat social.

El Comitè l’integraran un mínim de tres i un màxim de cinc membres, que seran elegits per l’Assemblea General entre els socis en plens drets. Tots els socis que vulguin integrar el Comitè de Recursos presentaran les seves candidatures a la seu de la societat, com a mínim 7 dies abans de la celebració de l’Assemblea General. La llista serà oberta, l’elecció es farà posant una creu al costat del candidat, amb un màxim de 5.
Seran elegits per un període de 2 anys i podran ésser reelegits consecutivament una sola vegada.

Quan el Consell Rector ho cregui convenient, convocarà el Comitè de Recursos, almenys dues vegades l’any, per demanar-los consell i assessorament sobre qualsevol aspecte d’interès de la societat.

 

Article 55. Processos electorals

En tots els processos electorals, seran triades, mitjançant el sistema de sorteig, cinc persones entre la massa social, així com cinc persones més amb la condició de reserves, que hauran de vetllar i controlar les eleccions.

 

CAPÍTOL VI DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS, FUSIÓ, ESCISSIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 56. Modificació dels Estatuts socials

L’Assemblea General adoptarà l’acord de modificació dels Estatuts socials amb una majoria com a mínim de les dues terceres parts dels vots socials presents i representats.

La cooperativa inscriurà al Registre de Cooperatives la modificació dels Estatuts socials i l’acompanyarà d’una certificació de l’acta de l’Assemblea General.

 

Article 57. Fusió_i escissió de la cooperativa

1. La fusió amb una o més cooperatives només serà possible si els objectius socials de cadascuna no són incompatibles entre si.
L’acord de fusió haurà d’adoptar-lo amb la majoria de vots favorables que estableix l’article 42 d’aquests Estatuts. Serà d’aplicació el procediment establert a l’article 74 i següents de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

2. L’Assemblea General podrà acordar l’escissió de la cooperativa en dues parts amb la majoria de vots favorables que estableix l’article 42 d’aquests Estatuts. Serà d’aplicació a l’escissió el que disposa l’article 83 i següents de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

Article 58. Dissolució i liquidació

Seran causes de dissolució de la cooperativa:

a) L’acompliment del termini fixat en els Estatuts socials, llevat que hi hagi un acord de pròrroga adoptat per l’Assemblea General i degudament inscrit.

b) La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

c) La voluntat dels socis.

d) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més de sis mesos.

e) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert als Estatuts, si es manté durant més de sis mesos.

f) La fusió o escissió a què fa referència l’article 57 d’aquests Estatuts.

g) El concurs o la fallida.

h) Qualsevol altra causa establerta a la Llei.

La societat conservarà la seva personalitat jurídica mentre es fa la liquidació. Durant aquest període s’haurà d’afegir a la denominació social la frase “en liquidació”.

 

Article 59. Nomenament dels liquidadors

L’Assemblea General, en votació secreta, nomenarà tres socis liquidadors.

Si un mes després de la dissolució de la cooperativa no se n’ha fet el nomenament, el Consell Rector haurà de sol·licitar al jutge competent per raó del domicili social que, després d’haver escoltat el Consell Superior de la Cooperació, nomeni els liquidadors.

El Consell Rector cessarà en les seves funcions en ésser nomenats els liquidadors.

Els liquidadors faran totes les operacions que calguin per tal de liquidar la cooperativa.

Durant el període de liquidació hauran d’ésser observades les disposicions legals estatutàries aplicables al règim de les assemblees generals, a les quals els liquidadors hauran de donar compte.

Finalitzades les darreres operacions, els liquidadors faran el balanç final, que serà sotmès a l’aprovació de l’Assemblea.

 

Article 60. Adjudicació de l’haver social
L’Assemblea General fixarà les normes de divisió de l’haver social, i procedirà, en tot cas, per l’ordre següent:

a) Respectar íntegrament el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.

b) Saldar els deutes socials.

c) Reintegrar als socis llurs aportacions al capital social actualitzades quan s’escaigui i en proporció al nombre de títols que posseeixin.

d) El sobrant, si n’hi ha, s’aplicarà al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa, perquè sigui transferit a l’entitat federativa a la qual la cooperativa estigui associada.

En cas de no estar federada, l’Assemblea podrà decidir a quina federació de Catalunya s’haurà de destinar aquest fons, que s’utilitzarà sempre d’acord amb les finalitats establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya; si no és així, el Consell Superior de la Cooperació li donarà un destí d’acord amb els criteris aquí exposats.

S’aplicarà a les operacions finals el que disposa l’article 90 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

Disposició addicional 1a
D’acord amb els criteris de la Llei de cooperatives de Catalunya, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.

 

Disposició addicional 2a
Aquesta cooperativa s’obliga a materialitzar el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa en benefici dels socis i dels seus familiars així com de l’entorn social en el qual es troba inscrita.

 

Disposició addicional 3a
En tots aquells aspectes no regulats en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera
Atès que els presents Estatuts constitueixen un Text refós a partir dels Estatuts aprovats per l’Assemblea General Constituent de l’entitat, es mantenen vigents tots els càrrec i òrgans de govern i representació de la cooperativa que s’aniran renovant d’acord amb les pautes i calendari ja establerts i en vigor.

 

Olesa de Montserrat, febrer de 2014

 

 

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.

Cookies a Comunitat Minera Olesana

cmineraolesana.es utilitza cookies analítiques i tècniques amb la finalitat de prestar un millor servei. No obstant això, ens cal el seu consentiment explícit per poder utilitzar-les. Així mateix pot canviar la configuració de les cookies o obtenir més informacióaquí.

No accepto Accepto